Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem slaan de handen in elkaar en vormen ‘Wonen Maasland’

De drie gemeenten Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem richten de intergemeentelijke vereniging ‘Wonen Maasland’ op. Dit nieuwe project geniet van een jaarlijkse Vlaamse subsidie. Hiermee kunnen ze onder andere bijkomend personeel aanstellen die de nieuwe interlokale taken op zich zullen nemen.  

Op 16 november 2018 keurde de Vlaamse Regering het besluit over het lokaal woonbeleid definitief goed. Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik: “Dit besluit is van kracht sinds 1 januari 2019. Het bevat onder meer de nieuwe subsidieregeling voor het intergemeentelijk woonbeleid in de periode 2020-2025.”

Met deze subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om intergemeentelijk samen te werken. Drie beleidsprioriteiten staan hiervoor centraal:

1.       Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod afhankelijk van de woonnoden

2.       Werken aan de kwaliteit van het woningpatrimonium of de woonomgeving

3.       Informeren, adviseren en begeleiden van inwoners met vragen over wonen

Burgemeester Jo Brouns van Kinrooi: “Om die doelstellingen te behalen moeten we enerzijds als deelnemende gemeenten een aantal verplichte activiteiten uitvoeren. Anderzijds organiseren we ten minste tweemaal per jaar een lokaal woonoverleg waarop een aantal thema’s besproken worden. Ook is het mogelijk om een aantal aanvullende activiteiten uit te voeren.”

Voor elk van de drie Vlaamse beleidsprioriteiten is bijzondere aandacht voor de meest woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden erg belangrijk. Daarnaast is het opportuun om andere thema’s, gerelateerd aan het woonbeleid, te bestuderen.

Schepen van woonbeleid Dilsen-Stokkem, Kelly Issaris: “De projecten worden begeleid en ondersteund door een stuurgroep waarin elke deelnemende gemeente ten minste is vertegenwoordigd door één mandataris. Deze stuurgroep komt zeker twee keer per jaar samen”

Op 21 juni 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen van de stad Dilsen-Stokkem de oprichting van IGS Maasland goed. De colleges van de stad Maaseik en de gemeente Kinrooi deden hetzelfde op 24 juni 2019 en 17 juni 2019. Inmiddels hebben ook de drie gemeenteraden de oprichting formeel goedgekeurd. Het is nu wachten op de definitieve goedkeuring van Wonen Vlaanderen die we uiterlijk eind 2019 verwachten.”

Sofie Vandeweerd, burgemeester van Dilsen-Stokkem: “De stad Dilsen-Stokkem treedt op als beherende gemeente. Dilsen-Stokkem zal dus voorzitter worden van de stuurgroep. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking dé manier is om het lokaal woonbeleid in onze regio op maat van de inwoners uit te werken.”

wonen.png